ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ।

ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਚੈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ।?

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੈਸਲ ਲੈਗਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ (ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ) ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।